Մամլոյ Յաղորդագրութիւն Ապրիլի 24-ին

Սոյն թուականի Ապրիլի 24-ին Գերմանահայոց Կենտրոնական Խորհրդի (ԳԿԽ) եւ Գերմանիոյ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման կենտրոնական յանձնախմբի նախաձեռնութեամբ Մայնի Ֆրանկֆուրտ քաղաքի Սուրբ Պողոսի(Փաուլս) եկեղեցում տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման արարողութիւն:

ՁեռնարկիբացումըկատարեցԳերմանահայոցԿենտրոնականԽորհրդիատենապէտԴտ.ՆազարեթԱղեկեանը: Աղեկեաննիրխօսքումնշեցթէ՝ «ՀայոցՑեղասպանութեանճանաչմանպահանջըառաջինհերթինուղղուածէԹուրքիոյպետութեանը: ԱյնիրպատմութեանմասպէտքէհամարիՑեղասպանութիւնը, դատապարտիեւվերապրողներիցներողութիւնխնդրի: Պէտքէպատասխանատուլինիիրպատմականյանցանքի, ինչպէսնաեւվերապրողներիեւնրանցշարունակողսերունդներիհամար»:Դտ.Աղեկեանըշարունակեց՝«այսառիթովկուզէիշնորհակալութիւնյայտնելԳերմանիոյԴաշնութեանՆախագահԴտ. ԵօախիմԳաուկինեւԳերմանիոյԲունդեսթագինախագահինճշմարտութիւնըգիտակցելուեւկոտորածներըՑեղասպանութիւնկոչելուհամար»: